Specjalizacja

W odpowiedzi na potrzeby naszych Klientów oraz rosnące zapotrzebowanie rynku na wysoko specjalistyczne usługi prawnicze D.A.S. Kancelaria Prawna oferuje pomoc prawną w różnych dziedzinach prawa.

Nieruchomości

Oferujemy kompleksową obsługę procesów inwestycyjnych, transakcji na rynku nieruchomości, komercyjnych umów najmu, umów deweloperskich oraz postępowań administracyjnych i sądowych dotyczących rynku nieruchomości.

Działalność Kancelarii w tym zakresie obejmuje m.in.:

 • kompleksową obsługę prawną wszelkich transakcji na rynku nieruchomości oraz procesów inwestorskich, w szczególności due diligence nieruchomości, obsługę procedury nabycia i zbycia nieruchomości, wynajmu powierzchni biurowych, magazynowych;
 • zagadnienia związane z finansowaniem nieruchomości (negocjacje umów pożyczek, kredytów i gwarancji);
 • ustanawianie służebności i innych ograniczonych praw rzeczowych;
 • dochodzenie odszkodowań w przypadku: przejęcia nieruchomości na podstawie tzw. specustawy za bezumowne korzystanie z nieruchomości i inne.

Odszkodowania

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze prawnej postępowań sądowych dotyczących wypłaty odszkodowań m. in. komunikacyjnych (OC i AC) oraz z tytułu ubezpieczenia na życie.

Ponadto nasi prawnicy świadczą następujące usługi prawne:

 • doradztwo prawne i reprezentacja w toku postępowania likwidacyjnego przed ubezpieczycielem;
 • weryfikację poprawności wysokości odszkodowania ustalonego przez ubezpieczyciela;
 • analizę umów ubezpieczeniowych i ocenę ryzyka ubezpieczeniowego;
 • dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu wypadków przy pracy;
 • dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu szkód medycznych.

Dodatkowo sporządzamy specjalistyczne opinie prawne dotyczące regulacji odnoszące się do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na rzecz profesjonalnych podmiotów rynku ubezpieczeń tj. ubezpieczycieli, pośredników ubezpieczeniowych, brokerów.

Podatki

W zakresie prawa podatkowego świadczymy usługi bieżącego doradztwa. Pomagamy Klientom rozwiązać ich problemy prawne z zakresu m.in podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości oraz innych zobowiązań podatkowych.

W ramach specjalizacji świadczymy także usługi prawne w zakresie:

 • prowadzenia postępowań podatkowych przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi;
 • konstruowania struktur podatkowych w ramach optymalizacji podatkowej;
 • doradztwa podatkowego z zakresu fuzji i przejęć.

Prawo cywilne

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa cywilnego w tym również rodzinnego i opiekuńczego.  Świadczymy usługi w zakresie prawa osobowego, rzeczowego, zobowiązań, jak i spadkowego.

Naszym Klientom oferujemy pomoc w zakresie:

 • sprawy o zapłatę;
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych;
 • zasiedzenie nieruchomości;
 • zniesienie współwłasności;
 • naruszenie posiadania;
 • eksmisja;
 • odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości;
 • służebności;
 • księgi wieczyste i hipoteka;
 • odszkodowania z tytułu czynów niedozwolonych;
 • odszkodowania z tytułu niewykonania i nienależytego wykonania umów;
 • błędy w sztuce lekarskiej;
 • stwierdzenie nabycia spadku;
 • testamenty;
 • zachowek;
 • dział spadku;
 • rozwód;
 • separacja;
 • podział majątku wspólnego;
 • dochodzenie roszczeń alimentacyjnych;
 • ustalenie kontaktów;
 • władza rodzicielska.

Prawo handlowe, gospodarcze i upadłościowe

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną dla spółek prawa handlowego oraz innych przedsiębiorców. Na rzecz naszych Klientów świadczymy pomoc prawną m.in. w zakresie:

 • tworzenia, przekształcania oraz likwidacji spółek prawa handlowego;
 • sprzedaży udziałów lub akcji;
 • reprezentacji w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności członków zarządu art.299 k.s.h.;
 • fuzji oraz przejęć spółek handlowych;
 • umów z członkami zarządu i prokurentami;
 • reprezentacji przed sądami rejestrowymi;
 • negocjowanie, opiniowanie i przygotowywanie umów w obrocie gospodarczym;
 • powództwa o uchylenie/stwierdzenie nieważności uchwały wspólników lub akcjonariuszy;
 • wyłączenie wspólnika;
 • wnioski o ogłoszenie upadłości;
 • zgłaszanie wierzytelności.

Prawo pracy

Kancelaria udziela pomocy prawnej z zakresu prawa pracy zarówno na rzecz pracowników, jak i pracodawców.

W ramach wskazanej specjalizacji świadczymy usługi prawne w zakresie:

 • analizy prawnej wszelkich zagadnień pracowniczych;
 • przygotowania dokumentacji związanej z zatrudnieniem, zarówno w ramach stosunków pracy, jak i umów cywilnoprawnych obejmującą w szczególności: umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o współpracy, kontrakty menadżerskie oraz inne umowy będące podstawą zatrudnienia, umowy o zakazie konkurencji, wewnętrzne akty dostosowane do indywidualnych potrzeb pracodawcy, w tym Regulaminy Pracy, Regulaminy Wynagradzania, Regulaminy BHP, Regulaminy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Regulaminy Premiowania itp.;
 • doradztwa pracodawcom w procesach restrukturyzacji zatrudnienia, przygotowaniu i przeprowadzeniu procedury zwolnień grupowych, prowadzeniu negocjacji ze związkami zawodowymi oraz w rozwiązaniu sporów;
 • doradztwa i reprezentacji Klientów w związku z kontrolą Państwowej Inspekcji Pracy;
 • reprezentacji Klientów w sprawach sądowych na wszystkich etapach postępowania (w tym negocjacje ugodowe) m.in. w zakresie sporów o wynagrodzenie, odprawy, odszkodowania z tytułu rozwiązania stosunku pracy, ustalenia istnienia stosunku pracy, odszkodowania i renty za szkodę na zdrowiu pracownika, w tym w związku z wypadkami przy pracy, a także spory dotyczące naruszenia dóbr osobistych pracowników, mobbingu.

Procesy sądowe i sądowo-administracyjne

Zespół Kancelarii posiada doświadczenie i sukcesy w prowadzeniu postępowań sądowych oraz sądowo-administracyjnych.

Reprezentujemy naszych Klientów w sporach sądowych przed sądami powszechnymi m.in. w zakresie m.in. realizacji kontraktów, roszczeń odszkodowawczych, dochodzenia należności, ochrony dóbr osobistych prowadzimy postępowania egzekucyjne

Naszą wiedzą i doświadczeniem wspieramy naszych Klientów również w sprawach karnych, karnoskarbowych, karno-gospodarczych.

Podejmujemy się również prowadzenia spraw z zakresu prawa administracyjnego m.in. z zakresu prawa samorządu terytorialnego, przepisów dotyczących nieruchomości, prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego itp. Klientów reprezentujemy przed organami administracji, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Reprywatyzacja

Zespół Kancelarii świadczy pomoc prawną zarówno dla dawnych właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorstw dotkniętych szeroko pojętymi procesami nacjonalizacyjnymi, dla ich następców prawnych oraz dla obecnych właścicieli (użytkowników) takich nieruchomości.

Na rzecz naszych Klientów świadczymy pomoc prawną m.in. w zakresie:

 • gruntów warszawskie;
 • reformy rolnej;
 • nacjonalizacji przemysłu;
 • mienia zabużańskiego.

Transport

Klientom z sektora transportowego i logistyki doradzamy we wszystkich aspektach ich działalności. W szczególności wspieramy naszych klientów przy problematyce z zakresu czasu pracy kierowców, obsługi dokumentacyjnej, kontroli, szkód transportowych. Kancelaria prowadzi doradztwo, negocjuje, redaguje kontrakty transportowe, przygotowuje specjalistyczne analizy prawne związane z prowadzeniem działalności w sektorze transportowym. Kancelaria zajmuje się również prowadzeniem spraw spornych związanych z działalnością transportową i finansowaniem transportu.

Umowy

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi prawne w zakresie wsparcia Klientów przy opracowaniu, weryfikacji i negocjowaniu wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych. Działalność Kancelarii w tym zakresie obejmuje także:

 • analizę prawną ryzyk związanych z zawieraniem umów, audyty dotyczące umów;
 • doradztwo w zakresie roszczeń wynikających z umów.

Zamówienia publiczne

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców w zakresie zamówień publicznych. W ramach ww. specjalizacji oferujemy m.in.:

 • doradztwo prawne na rzecz zamawiających w toku przygotowań do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • wsparcie prawne przy procedurze udzielania zamówienia, w tym w pracach komisji przetargowych;
 • analizę dokumentów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 • sporządzenie projektów umów o udzielnie zamówienia publicznego oraz opinii prawnych dotyczących zamówień publicznych;
 • wsparcie prawne wykonawców na każdym etapie postępowania np. przygotowanie oferty, weryfikacja spełnienia warunków udziału w postępowaniu itd.
Kontakt
22 453 00 33Zadzwoń
D.A.S. Tomasz Niedziński Kancelaria Prawna Sp. Komandytowa ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa
Formularz kontaktowy

Poprzez używanie niniejszej strony oraz ustawienia swojej przeglądarki internetowej wyrażasz zgodę na używanie plików "cookie" w zgodzie z poniższymi zasadami dotyczącymi plików "cookie".